Công ty Lê Bình chuyên máy phun sơnDịch vụ chuyển nhà trọn gói

Sponsors

 • Công ty TNHH Giấy & Bao bì Hà Nội
 • Trải nghiệm du thuyền ngủ đêm 5 sao trên vịnh Hạ Long
  www.paradisecruise.com
  Khách sạn Bùi Viện & Đề Thám ở Quận 1, TP Hồ Chí Minh
  www.ccentralhotels.com
  Thưởng thức tinh hoa văn hóa của Bắc Bộ một lần để nhớ mãi
  www.tinhhoabacbo.com

Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam

Giáo trình Luật Hiến pháp Việt NamTác giả: Thái Vĩnh Thắng. Vũ Hồng Anh

Nhà xuất bản: Tư pháp

Năm xuất bản: 2006

Giới thiệu nội dung

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về luật hiến pháp

1/ Luật hiến pháp là một ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam

2/ Khoa học luật hiến pháp

3/ Môn học luật hiến pháp

Chương 2: Sự ra đời và phát triển của hiến pháp trong lịch sử

1/ Nguồn gốc và bản chất của hiến pháp

2/ Sự phát triển của hiến pháp trong xã hội tư sản

3/ Sự ra đời, phát triển của hiến pháp xã hội chủ nghĩa

Chương 3: Sự ra đời và phát triển của nền lập hiến Việt Nam

1/ Tư tưởng lập hiến trước Cách mạng tháng Tám năm 1945

2/ Hiến pháp năm 1946

3/ Hiến pháp năm 1959

4/ Hiến pháp năm 1980

5/ Hiến pháp năm 1992

Chương 4: Chế độ chính trị

1/ Khái niệm chế độ chính trị

2/ Chính thể của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

3/ Bản chất của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

4/ Hệ thống chính trị của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

5/ Chính sách đại đoàn kết và đường lối dân ôộc của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

6/ Chính sách đối ngoại của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chương 5: Chế độ kinh tế

1/ Khái niệm về chế độ kinh tế

2/ Mục đích, phương hướng phát triển kinh tế của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

3/ Các hình thức sở hữu chủ yếu ở nước ta trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội

4/ Các thành phần kinh tế ở nước ta trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội

5/ Các nguyên tắc quản lí nhà nước về kinh tế

Chương 6: Chính sách văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ

1/ Khái niệm về văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ

2/ Mục đích, chính sách phát triển nền văn hóa Việt Nam

3/ Mục đích, chính sách phát triển giáo dục

4/ Mục đích, chính sách phát triển khoa học và công nghệ

Chương 7: Chính sách đối ngoại, quốc phòng và an ninh quốc gia

1/ Khái quát về chính sách đối ngoại của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2/ Chính sách đối ngoại của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

3/ Chính sách quốc phòng và an ninh

Chương 8: Quốc tịch Việt Nam

1/ Khái quát quốc tịch

2/ Một số vấn đề cơ bản trong nội dung pháp luật về quốc tịch trên thế giới

3/ Những vấn đề cơ bản trong pháp luật quốc tịch Việt Nam

Chương 9: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

1/ Khái niệm quyền và nghĩa vụ cơ bản của công

2/ Những nguyên tắc hiến pháp của chế định quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

3/ Sự phát triển chế định quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân qua các hiến pháp năm 1946, 1959, 1980 và 1992

4/ Phân loại các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo hiến pháp 1992

Chương 10: Bộ máy nhà nước

1/ Khái niệm về bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2/ Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

3/ Quá trình hình thành và phát triển của bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chương 11: Chế độ bầu cử

1/ Khái niệm chế độ bầu cử

2/ Các nguyên tắc bầu cử

3/ Tiến trình của một cuộc bầu cử

4/ Việc bãi nhiệm đại biểu

Chương 12: Quốc hội

1/ Khái quát về sự ra đời và phát triển của Quốc hội nước ta

2/ Vị trí, tính chất và chức năng của Quốc hội

3/ Nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội

4/ Cơ cấu tổ chức của Quốc hội

5/ Kì họp Quốc hội

6/ Đại biểu Quốc hội

7/ Việc bãi nhiệm, mất quyền đại biểu Quốc hội, việc đại biểu Quốc hội xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu

Chương 13: Chủ tịch nước

1/ Vị trí của Chủ tịch nước trong bộ máy nhà nước

2/ Thẩm quyền của Chủ tịch nước

3/ Việc bầu Chủ tịch nước và Phó chủ tịch nước

4/ Hội đồng Chủ tịch nước và Phó chủ tịch nước

5/ Hội đồng quốc phòng và an ninh

Chương 14: Chính phủ

1/ Khái quát về sự ra đời và phát triển của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2/ Vị trí, tính chất và chức năng của Chính phủ

3/ Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ

4/ Cơ cấu, tổ chức của Chính phủ

5/ Các hình thức hoạt động của Chính phủ

Chương 15: Hội đồng nhân dân

1/ Vị trí, tính chất và chức năng của hội đồng nhân dân

2/ Nhiệm vụ và quyền hạn của hội đồng nhân dân

3/ Tổ chức và các hình thức hoạt động của hội đồng nhân dân

Chương 16: Ủy ban nhân dân

1/ Vị trí, tính chất, chức năng của ủy ban nhân dân

2/ Nhiệm vụ, quyền hạn của ủy ban nhân dân

3/ Cơ cấu, tổ chức của ủy ban nhân dân

4/ Các hình thức hoạt động của ủy ban nhân dân

Chương 17: Tòa án nhân dân

1/ Sự hình thành và phát triển của tòa án nhân dân

2/ Chức năng, nhiệm vụ của tòa án nhân dân

3/ Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của tòa án nhân dân

4/ Nhiệm vụ, thẩm quyền, cơ cấu tổ chức của tòa án nhân dân

5/ Thẩm phán và hội thẩm

Chương 18: Viện kiểm soát nhân dân

1/ Khái quát sự hình thành và phát triên của viện kiểm sát nhân dân

2/ Chức năng của viện kiểm sát nhân dân

3/ Nhiệm vụ, quyền hạn của viện kiểm sát nhân dân

4/ Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của viện kiểm sát nhân dân

5/ Hệ thống và cơ cấu tổ chức của viện kiểm sát nhân dân.