Công ty Lê Bình chuyên máy phun sơnDịch vụ chuyển nhà trọn gói

Sponsors

  • Công ty TNHH Giấy & Bao bì Hà Nội
  • Thông tin kinh tế trong nước và quốc tế
    www.tinhkinhte.com

Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam

Giáo trình Luật Hiến pháp Việt NamTác giả: Thái Vĩnh Thắng. Vũ Hồng Anh

Nhà xuất bản: Tư pháp

Năm xuất bản: 2006

Giới thiệu nội dung

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về luật hiến pháp

1/ Luật hiến pháp là một ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam

2/ Khoa học luật hiến pháp

3/ Môn học luật hiến pháp

Chương 2: Sự ra đời và phát triển của hiến pháp trong lịch sử

1/ Nguồn gốc và bản chất của hiến pháp

2/ Sự phát triển của hiến pháp trong xã hội tư sản

3/ Sự ra đời, phát triển của hiến pháp xã hội chủ nghĩa

Chương 3: Sự ra đời và phát triển của nền lập hiến Việt Nam

1/ Tư tưởng lập hiến trước Cách mạng tháng Tám năm 1945

2/ Hiến pháp năm 1946

3/ Hiến pháp năm 1959

4/ Hiến pháp năm 1980

5/ Hiến pháp năm 1992

Chương 4: Chế độ chính trị

1/ Khái niệm chế độ chính trị

2/ Chính thể của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

3/ Bản chất của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

4/ Hệ thống chính trị của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

5/ Chính sách đại đoàn kết và đường lối dân ôộc của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

6/ Chính sách đối ngoại của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chương 5: Chế độ kinh tế

1/ Khái niệm về chế độ kinh tế

2/ Mục đích, phương hướng phát triển kinh tế của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

3/ Các hình thức sở hữu chủ yếu ở nước ta trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội

4/ Các thành phần kinh tế ở nước ta trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội

5/ Các nguyên tắc quản lí nhà nước về kinh tế

Chương 6: Chính sách văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ

1/ Khái niệm về văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ

2/ Mục đích, chính sách phát triển nền văn hóa Việt Nam

3/ Mục đích, chính sách phát triển giáo dục

4/ Mục đích, chính sách phát triển khoa học và công nghệ

Chương 7: Chính sách đối ngoại, quốc phòng và an ninh quốc gia

1/ Khái quát về chính sách đối ngoại của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2/ Chính sách đối ngoại của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

3/ Chính sách quốc phòng và an ninh

Chương 8: Quốc tịch Việt Nam

1/ Khái quát quốc tịch

2/ Một số vấn đề cơ bản trong nội dung pháp luật về quốc tịch trên thế giới

3/ Những vấn đề cơ bản trong pháp luật quốc tịch Việt Nam

Chương 9: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

1/ Khái niệm quyền và nghĩa vụ cơ bản của công

2/ Những nguyên tắc hiến pháp của chế định quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

3/ Sự phát triển chế định quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân qua các hiến pháp năm 1946, 1959, 1980 và 1992

4/ Phân loại các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo hiến pháp 1992

Chương 10: Bộ máy nhà nước

1/ Khái niệm về bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2/ Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

3/ Quá trình hình thành và phát triển của bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chương 11: Chế độ bầu cử

1/ Khái niệm chế độ bầu cử

2/ Các nguyên tắc bầu cử

3/ Tiến trình của một cuộc bầu cử

4/ Việc bãi nhiệm đại biểu

Chương 12: Quốc hội

1/ Khái quát về sự ra đời và phát triển của Quốc hội nước ta

2/ Vị trí, tính chất và chức năng của Quốc hội

3/ Nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội

4/ Cơ cấu tổ chức của Quốc hội

5/ Kì họp Quốc hội

6/ Đại biểu Quốc hội

7/ Việc bãi nhiệm, mất quyền đại biểu Quốc hội, việc đại biểu Quốc hội xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu

Chương 13: Chủ tịch nước

1/ Vị trí của Chủ tịch nước trong bộ máy nhà nước

2/ Thẩm quyền của Chủ tịch nước

3/ Việc bầu Chủ tịch nước và Phó chủ tịch nước

4/ Hội đồng Chủ tịch nước và Phó chủ tịch nước

5/ Hội đồng quốc phòng và an ninh

Chương 14: Chính phủ

1/ Khái quát về sự ra đời và phát triển của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2/ Vị trí, tính chất và chức năng của Chính phủ

3/ Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ

4/ Cơ cấu, tổ chức của Chính phủ

5/ Các hình thức hoạt động của Chính phủ

Chương 15: Hội đồng nhân dân

1/ Vị trí, tính chất và chức năng của hội đồng nhân dân

2/ Nhiệm vụ và quyền hạn của hội đồng nhân dân

3/ Tổ chức và các hình thức hoạt động của hội đồng nhân dân

Chương 16: Ủy ban nhân dân

1/ Vị trí, tính chất, chức năng của ủy ban nhân dân

2/ Nhiệm vụ, quyền hạn của ủy ban nhân dân

3/ Cơ cấu, tổ chức của ủy ban nhân dân

4/ Các hình thức hoạt động của ủy ban nhân dân

Chương 17: Tòa án nhân dân

1/ Sự hình thành và phát triển của tòa án nhân dân

2/ Chức năng, nhiệm vụ của tòa án nhân dân

3/ Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của tòa án nhân dân

4/ Nhiệm vụ, thẩm quyền, cơ cấu tổ chức của tòa án nhân dân

5/ Thẩm phán và hội thẩm

Chương 18: Viện kiểm soát nhân dân

1/ Khái quát sự hình thành và phát triên của viện kiểm sát nhân dân

2/ Chức năng của viện kiểm sát nhân dân

3/ Nhiệm vụ, quyền hạn của viện kiểm sát nhân dân

4/ Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của viện kiểm sát nhân dân

5/ Hệ thống và cơ cấu tổ chức của viện kiểm sát nhân dân.